Как да си отворя аптека?

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър

18/05/2018 17:34
източник


От известно време спестявам и съм събрал достатъчно средства. Решавам да започна собствен бизнес и смятам, че най-доходоносно за мен ще се окаже да търгувам с нещо, потребно на всеки човек. Всички се разболяваме при това и доста често напоследък, затова избирам да се насоча към търговия с лекарства. Но как да взема разрешително и да си отворя аптека? Какви стъпки трябва да извървя, за да се окажа накрая търговец на лекарства със собствена аптека?

Откъде да започна?

 • За начало, за да мога да извършвам търговия на дребно с лекарства, трябва да се регистрирам като търговец. Това става, като поискам да бъда вписан в Търговския регистър. Имам срок от 7 дни, след като започна да извършвам търговската дейност. Трябва да представя заявление за вписване по образец заедно с декларация, че вписаните обстоятелства са истински. 
 • След това трябва да сключа трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт или помощник-фармацевт. Той ще бъде ръководител на аптеката. В случай че аз самият съм магистър-фармацевт, и смятам да бъда ръководител на аптеката, не е нужен договор с друг фармацевт.

Какви са последващите стъпки?

Трябва да получа разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. То се издава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарставата.

Трябва да подам  до Агенцията заявление по образец заедно с:

 • данни за Единния ми идентификационен код като търговец;
 • трудовия договор или договора за управление на аптеката, сключен с магистър-фармацевта или с помощник-фармацевта;
 • документи, удостоверяващи, че ръководителят на аптека е магистър-фармацевт, или помощник-фармацевт, който не е лишен от правото да упражнява професията и има поне 1 година стаж по нея. Той трябва да не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността /например кражба/ и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността/например умишлено убийство/;
 • медицинско свидетелство на ръководителя на аптеката;
 • хигиенно заключение, издадено от Регионалната здравна инспекция;
 • документ за платена такса. 

Ако всичко е наред с документацията ми, до 1 месец трябва да получа разрешението си. При наличие на недостатъци трябва да бъда уведомен от Агенцията, за да ги отстраня, като разполагам със срок от 60 дни да ги отстраня. Ако съм бездействал през тези 60 дни, производството по издаване на разрешително се прекратява и аз няма да получа такова. Ако пък от Агенцията ми откажат издаването, мога да обжалвам отказа. 

Дължа ли някакви такси?

Да, такса има. За оценка на документацията за издаване на разрешението трябва да заплатя 5000 лв.

Има ли специални изисквания към самата аптека?

Да! Има редица такива и те се отнасят до помещенията, обзавеждането, реда, организацията на работа в аптеката и др. Така че, когато си избирам помещение за аптека, е нужно да съобразя, че то трябва да е:

 • със самостоятелен вход;
 • разположено на първи надземен етаж;
 • достъпно за посетителите;
 • подходящо за извършване на съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане на лекарства. 

Трябва да има и условия за достъп за хората с увреждания.

Важно! В самото помещение трябва да поставя на видно място информация относно издаденото разрешение.

Не бива да забравям, че аптеката трябва  разполага с обзавеждане с гладки повърхности, които могат да бъдат бързо и лесно почиствани и дезинфекцирани, което да дава лесен достъп до лекарствените продукти.

Основната част от изискванията за работата в аптеката обаче не е възложена на мен като търговец и съответно собственик, а на ръководителя. Самият той носи отговорност за дейностите,които се извършват в аптеката. Той е отговорен и за:

 1. организацията и контрола на работата в аптеката;
 2. закупуването и приготвянето на качествени и безопасни лекарствени и други продукти;
 3. осигуряването на необходимите условия и ред за работа;
 4. осигуряването на работното облекло за персонала и др.

След като научих основната информация, вече съм готов да открия своя аптека.


Още Новини